Peculiarities of Organizing the Staff Training for Priority Areas of Science and Technology Development

DOI: 10.33917/es-8.166.2019.146-150

The present paper aims at forming approaches to providing effectiveness of human resources development in research and development sphere. The author raises the problem of studying new opportunities in organizing personnel training, identified by the “Science” national project. The article examines methodological aspects of ensuring the compliance of the workers’ professional competencies with technologies level of the new order, as well as conformity of characteristics of their interpersonal interaction with the systemic requirements for adaptability of production management in the context of technological development acceleration

References:

1. Mindeli L.E., Ostapyuk S.F., Koshkareva O.A. Mekhanizm formirovaniya prioritetov razvitiya fundamental’nykh nauchnykh issledovanii [The Mechanism of Formation of the Development Priorities of Fundamental Scientific Researches]. Ekonomicheskie strategii, 2017, no 4, pp. 96–109.

2. K obespecheniyu obrazovatel’nogo protsessa v oblasti modelirovaniya sistem [To Ensuring Educational Process in the Field of Systems Simulation]. Kachestvo. Innovatsii. Obrazovanie, 2007, no 9, pp. 39–50.

3. Tsvetkova L.A., Kurakov F.A., Cherchenko O.V. Otsenki riskov pri vybore napravlenii issledovanii v kachestve nauchno-tekhnologicheskikh prioritetov na primere tekhnologii polnogenomnogo sekvenirovaniya [Risk Assessments While Choosing Research Areas as Scientific and Technological Priorities by Examining Genome-Wide Sequencing Technologies]. Ekonomika nauki, 2015, no 1, pp. 164–174.

4. Yurkevich E.V. Mekhanizmy obespecheniya funktsional’noi nadezhnosti v obrazovanii [Mechanisms for Ensuring Functional Reliability in Education]. Moscow, FGUP “PIK VINITI”, 2008, 68 p.

5. Maslova N.V., Yurkevich E.V. Golograficheskie mysleobrazy: rozhdenie, upravlenie, transformatsiya [Holographic Mental Images: Birth, Control, Transformation]. Moscow, Traditsiya, 2017, 224 p.

6. Yurkevich E.V., Sekerin V.D. Logistika obrazovaniya —  nauka ob upravlenii peredachei znanii [Logistics in Education — the Science of Managing Knowledge Transfer]. Informatizatsiya nauki i obrazovaniya, 2011, no 4, pp. 192–203

Следить за новостями ИНЭС: