Transformation of Russia’s Presence in Kyrgyzstan

DOI: 10.33917/es-3.169.2020.74-79

The article dwells on the changing role of Russia in Kyrgyzstan, identifies trends of the main country’s indicators in trade and direct investment, describes humanitarian cooperation between two countries. The authors make an assessment of Kyrgyzstan’s economic potential, examine the main industries and agriculture of the country, identify its investment attractiveness for foreign partners.

References:

1.Struktura VVP po vidam ekonomicheskoi deyatel’nosti v tekushchikh tsenakh [GDP Structure by Types of Economic Activity at Current Prices]. Natsional’nyi statisticheskii komitet Kyrgyzskoi Respubliki, available at: http://www.stat.kg/ru/opendata/category/2314/

2. Valovoi vnutrennii produkt (mln dollarov SShA) [Gross Domestic Product (US $ Million)]. Natsional’nyi statisticheskii komitet Kyrgyzskoi Respubliki, available at: http://www.stat.kg/ru/opendata/category/2315/

3. Bilateral trade between Kyrgyzstan and China. Trade Map, available at: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c417%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1.

4. Bilateral trade between Kyrgyzstan and Russian Federation. Trade Map, available at: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c417%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1.

5. Investitsii v Kyrgyzskoi Respublike [Investments in the Kyrgyz Republic]. Natsional’nyi statisticheskii komitet Kyrgyzskoi Respubliki, available at: http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-investicii-kyrgyzskoj-respubliki-2008-2012/

6. Bolee 80% gumanitarnoi pomoshchi ot Rossii poluchila Siriya [Syria Received Over 80% of Humanitarian Aid from Russia]. RBK, 2018, November, 26, available at: https://www.rbc.ru/economics/26/11/2018/5bf7db229a7947b3fd400634.

Used Sources

Baimuratov A.A., Zikiraev M.T. Sovremennoe ekonomicheskoe polozhenie Kyrgyzstana: problemy i perspektivy [Current Economic Situation in Kyrgyzstan: Problems and Prospects]. Territoriyanauki, 2015, no 5, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-ekonomicheskoe-polozhenie-kyrgyzstana-problemy-i-perspektivy.

Borisov N.A. Obraz Rossii v Kyrgyzstane: ustoichivost’ pozitivnykh stereotipov [The Image of Russia in Kyrgyzstan: Stability of Positive Stereotypes]. Sotsium i vlast’, 2010, no 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-rossii-v-kyrgyzstane-ustoychivost-pozitivnyh-stereotipov.

Bostonkulova M.T. Kyrgyzstan v evraziiskoi integratsii [Kyrgyzstan in Eurasian Integration]. Simvolnauki, 2015, no 9-1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/kyrgyzstan-v-evraziyskoy-integratsii.

Zhaparov G.D., Artykbaev O.M. Osnovnye mekhanizmy i instrument stimulirovaniya pryamykh inostrannykh investitsii v zolotodobyvayushchuyu otrasl’ Kyrgyzskoi Respubliki [The Main Mechanisms and Instruments for Stimulating Foreign Direct Investment in the Gold Mining Industry of the Kyrgyz Republic]. VestnikZabGU, 2018, no 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-mehanizmy-i-instrumenty-stimulirovaniya-pryamyh-inostrannyh-investitsiyv-zolotodobyvayuschuyu-otrasl-kyrgyzskoy-respubliki.

Kozhogulova A.Zh., Kozhogulov B.K. Zolotodobyvayushchaya otrasl’ Kyrgyzskoi Respubliki: ekonomicheskii potentsial i perspektivy razvitiya [Gold Mining Industry of the Kyrgyz Republic: Economic Potential and Development Prospects]. Vestnik NGU, 2018, no 1, Seriya: Sotsial’no-ekonomicheskie nauki, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/zolotodobyvayuschaya-otrasl-kyrgyzskoy-respubliki-ekonomicheskiy-potentsial-i-perspektivy-razvitiya.

Kongaitieva G.A. Sotrudnichestvo Kyrgyzstana s KNR kak strategicheskii prioritet vneshnei politiki [Cooperation of Kyrgyzstan with China as a Strategic Priority of Foreign Policy]. Nauka, tekhnika i obrazovanie, 2016, no 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-kyrgyzstana-s-knr-kakstrategicheskiy-prioritet-vneshney-politiki.

Perskaya V.V. Mesto i rol’ Kyrgyzstana v razvitii Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza [The Place and Role of Kyrgyzstan in Development of the Eurasian Economic Union]. Finansy: teoriya i praktika, 2016, no 6, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-kyrgyzstana-v-razvitii-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza.

Syrgakova Z.A. Istoricheskie aspekty i razvitie investitsii v Kyrgyzstane [Historical Aspects and Development of Investment in Kyrgyzstan]. Tavricheskii nauchnyi obozrevatel’, 2016, no 2, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-aspekty-i-razvitie-investitsiy-v-kyrgyzstane.

Urmanbetova Zh. Kyrgyzstan: peresechenie interesov Rossii i SShA [Kyrgyzstan: Intersection of Interests of Russia and the United States]. ISOM, 2014, no 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/kyrgyzstan-peresechenie-interesov-rossii-i-ssha.

Sharshebaev A.A. Prirodno-resursnyi potentsial i ego rol’ v razvitii proizvodstvennykh sil [Natural Resource Potential and Its Role in the Production Forces Development]. Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk, 2018, no 9, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/prirodno-resursnyypotentsial-i-ego-rol-v-razvitii-proizvodstvennyh-sil.

Shukhno S.S. Kyrgyzstan v EAES: sovremennye napravleniya sotrudnichestva [Kyrgyzstan in the EAEU: Modern Areas of Cooperation]. PSE, 2016, no 2, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/kyrgyzstan-v-eaes-sovremennye-napravleniya-sotrudnichestva.

Ergeshbaev U.Zh., Eshenova S.E., Muratova Ch.K. Sovremennaya vneshnyaya trudovaya migratsiya naseleniya Kyrgyzstana [Modern External Labour Migration of the Population of Kyrgyzstan]. Vestnik TGUPBP, 2016, no 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-vneshnyaya-trudovaya-migratsiya-naseleniya-kyrgyzstana.

Следить за новостями ИНЭС: