Modelling Cyclical Development of Society

#2. Breakthrough Betting
Modelling Cyclical Development of Society

The article discusses various types of systems development cycles and their mechanisms. The paper presents development of socio-economic systems, describes periods of their dynamics, as well as sources of their formation and cycle stimulators in the form of innovations, values, needs with the dynamics of cycles speeding up. The combination of socio-economic and socio-cultural cycles in the spiritual life of society is described. A planetary model of society development is proposed. A variant of spiral-cyclical development of society in phases is formed.

References:

 1. Pozdnyakov A.V. Mekhanizm tsiklichnogo razvitiya sotsiosistem [Mechanism of Social Systems Cyclical Development]. IOM SO RAN, available at: http://pozdnyakov.tut.su/Seminar/art99/a010699.html.
 2. Pozdnyakov A.V. Fraktaly i tsikly, poryadok i khaos-sootnosheniya i zakonomernosti v razvitii sistem razlichnoi prirody [Fractals and Cycles, Order and Chaos-Relationships and Regularities in the Development of Systems of Various Natures]. IOM SO RAN, available at: http://pozdnyakov.tut.su/Seminar/a0101/a010401.htm.
 3. Sorokin P.A. Sotsial’naya i kul’turnaya dinamika [Social and Cultural Dynamics]. Saint Petersburg — Minsk: Astrel’, Kharvest, 2006, 1176 p.
 4. Toinbi A. Postizhenie istorii [Comprehension of History]. Moscow, Airis-press, 2002, 1086 p.
 5. Shpengler O. Zakat Evropy [Europe’s Sunset]. RoyalLib.com, available at: https://royallib.com/book/osvald_shpengler/zakat_evropi.html.
 6. Kuzyk B.N., Yakovets Yu.V. Tsivilizatsii: proshloe i budushchee [Civilizations: the Past and the Future]. Moscow, Institut ekonomicheskikh strategii, 2008, 576 p.
 7. Yakovets Yu., Sorokin P., Sapov V. Sotsial’naya i kul’turnaya dinamika [Social and Cultural Dynamics]. Moscow, Izd-vo Russkogo khristianskogo gumanitarnogo instituta, 2000, 346 p.
 8. Morozov V.A. Struktura obshchestva, vzaimodeistvie ego podsistem i elementov [The Structure of Society, Interaction of Its Subsystems and Elements]. Ekonomicheskie strategii, 2017, no 6, pp. 202–211.
 9. Morozov V.A. Obshchestvo i ekonomika vzaimodeistviya [Society and Economy of Interaction]. Moscow, Kreativnaya ekonomika, 2016. 295 s.
 10. Morozov V.A. Sovmestimost’ sotsial’no-ekonomicheskikh sistem. Osnovy teorii sovmestimosti [Compatibility of Socio-Economic Systems. Foundations of Compatibility Theory]. Moscow, Ekonomika, 2013, p. 232.
 11. Model’ struktury DNK Uotsona–Krika [Watson – Crick DNA Structure Model]. StudFiles, available at: https://studfiles.net/preview/5427456/page:29/
Следить за новостями ИНЭС: