Integral Development and Economy with Restraints on Super Profits — Evolutionary Perspective of Russia

#5. Longstanding Generation
Integral Development and Economy with Restraints on Super Profits — Evolutionary Perspective of Russia

Necessity of Russia’s transition to integral development is conditioned by many factors, including such as raw material economy, excessive social stratification, dehumanization of man, confrontation with the West. In such transition, the role of the state in all spheres of society’s life grows radically. The article presents a model of the economy functioning with restraints on super profits providing sustainable development.

References:

 1. Bushuev V.V., Golubev V.S. Osnovy ergodinamiki [Fundamentals of Ergodynamics]. Moscow, Energiya, 2003; 2-e izd., Moscow, Lenand, 2012.
 2. Golubev V.S. Priroda — chelovek — obshchestvo: Razvitie i garmoniya [Nature – Man – Society: Development and Harmony]. Moscow, Lenand, 2016.
 3. Golubev V.S. Garmoniya spaset mir [Harmony Will Save the World]. Moscow, Lenand, 2017.
 4. Golubev V.S. K sistemnoy evolyutsionnoy paradigme razvitiya: liberalizm — integralizm — sotsiogumanizm — noosferizm [To the System Evolutionary Paradigm of Development: Liberalism — Integralism — Socio-Humanism — Noospherism]. Ekonomicheskie strategii, 2017, no 5.
 5. Bushuev V.V., Golubev V.S. Estestvenno-nauchnye osnovy sotsial’nogo gumanizma [Natural-Scientific Foundations of Social Humanism]. Moscow, Lenand, 2018.
 6. Golubev V.S. Vvedenie v sinteticheskuyu evolyutsionnuyu ekologiyu [Introduction to Synthetic Evolutionary Ecology]. Moscow, Papirus Pro, 2001.
 7. Bushuev V.V., Golubev V.S., Tarko A.M. Strukturnaya energiya kak potentsial razvitiya. Mir i Rossiya [Structural Energy as the Development Potential. World and Russia]. Moscow, Lenand, 2014.
 8. Bogomolov O.T., Vodolazov G.G., Glaz’ev S.Yu. i dr. Novoe integral’noe obshchestvo: Obshcheteoreticheskie osnovy i mirovaya praktika [New Integral Society: General Theoretical Fundamentals and World Practice]. Moscow, Lenand, 2016.
 9. Bushuev V.V., Golubev V.S., Orlov I.B. Vvedenie v sistemnuyu teoriyu kapitala [Introduction to the System Theory of Capital]. Moscow, Lenand, 2013.
 10. Panov A.D. Singulyarnaya tochka istorii [Singular Point of History]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’, 2015, no 1.
 11. Nazaretyan A.P. Nelineynoe budushchee: singulyarnost’ XXI veka kak element megaistorii [Nonlinear Future: Singularity of the XXI Century as an Element of Megahistory]. Vek globalizatsii, 2015, no 2.
Следить за новостями ИНЭС: