How to Choose Leaders?

#4. Until the Thunder Breaks Out
How to Choose Leaders?

The article presents comparative analysis of the methods for identifying winners of the “Leaders of Russia” program at the federal level and similar program, implemented in JSC Concern VKO “Almaz-Antey”. Similarities and differences in approaches are identified, directions for improving competitions of this type are suggested.

References:

  1. Bol’shakov D.Yu., Eroshin S.E., Kozlov G.V., Moskalev A.Yu., Novikov Ya.V., Orlov D.V., Fedorov V.V., Yakovleva S.V. Programma vyyavleniya liderov trudovykh kollektivov Kontserna VKO “Almaz-Antey” [Program for Identifying Leaders of Labor Collectives in JSC Concern VKO “Almaz-Antey”]. Moscow, OOO “Tipografiya “Mittel’ Press”, 2017, p. 104.
  2. Bol’shakov D.Yu., Eroshin S.E., Kozlov G.V., Moskalev A.Yu., Novikov Ya.V., Orlov D.V., Fedorov V.V., Yakovleva S.V. Vyyavlenie liderov trudovykh kollektivov: Programma Kontserna VKO “Almaz-Antey” [Identifying Leaders of Labor Collectives: Program of JSC Concern VKO “Almaz-Antey”]. Moscow, Novoe Vremya, 2018, 180 p.
  3. Eroshin S.E., Fedorov V.V. Stanovlenie nauchno-obrazovatel’nykh tsentrov v ramkakh oboronno-romyshlennykh kholdingov [Formation of Scientific-Educational Centers Within the Framework of Defense-Industrial Holdings]. Innovatsii, 2017, no 12, p. 13.
  4. Polozhenie o Vserossiyskom upravlencheskom konkurse “Lidery Rossii” [Regulation on the All-Russian Management Competition “Leaders of Russia”], available at: http://lideryrossii.rf/rules.
  5. Otchet o realizatsii Vserossiyskogo upravlencheskogo konkursa “Lidery Rossii” [Report on Implementation of the All-Russian Management Competition “Leaders of Russia”], available at: http://lideryrossii.rf/news.
  6. Bol’shakov D.Yu., Eroshin S.E., Kozlov G.V. Metod formirovaniya korporativnoy obshchnosti [Method of Forming a Corporate Community]. Innovatsii, 2017, no 7, p. 13.
  7. Bol’shakov D.Yu., Eroshin S.E., Kozlov G.V. Programma vyyavleniya liderov v kholdingovykh strukturakh [Program for Identifying Leaders in Holding Structures]. Ekonomicheskie strategii, 2018, no 1, p. 168–181
Следить за новостями ИНЭС: