The Mechanism of Formation of the Development Priorities of Fundamental Scientific Researches

#4. Monument up to the Sky
The Mechanism of Formation of the Development Priorities of Fundamental Scientific Researches

Developed the main provisions of the mechanism of formation of development priorities fundamental research as an integral part of the strategic planning system in science. Submitted by provisions and procedures provide for the selection of shortand medium-term priorities fundamental research based on the needs of science, subjects’ ability to influence the strategic socio-economic objectives. Developed an approach to identifying long-term priorities of fundamental scientific research. Proposals to ensure a real susceptibility sector of the economy to the results of scientific and technological activities.

References:

  1. Nikolaev I.A. Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm vybora i realizatsii prioritetnykh napravleniy nauki i tekhnologii [Organizational-Economic Mechanism for Selecting and Implementing Priority Trends of Science and Technology]. Dis. … d-ra ekon. nauk: 08.00.05, Moscow, 1996.
  2. Polikarpov V.I. Mekhanizm vybora i realizatsii prioritetov razvitiya nauki i tekhnologiy [Mechanism for Selecting and Implementing Priorities of the Science and Technology Development]. Dis. … kand. ekon. nauk: 08.00.05, Moscow, 2006.
  3. Golichenko O.G., Obolenskaya L.V., Zudina A.B. Model’ vybora prioritetov nauki i tekhniki i kriticheskikh tekhnologiy [Model for Choosing Priorities of Science and Technology and Critical Technologies]. Nauka v Rossii: sovremennoe sostoyanie i strategiya vozrozhdeniya [Science in Russia: Current State and Strategy of Revival]. Ser.: Nauchnye doklady. Vyp. 2. Moscow, Logos, 2004.
  4. Mindeli L.E., Chernykh S.I. Prioritetnye napravleniya razvitiya i fundamental’naya nauka [Priority Directions of Development and Fundamental Science]. Prioritety i modernizatsiya ekonomiki Rossii [Priorities and Modernization of the Russian Economy]. Saint-Petersburg, Aleteyya, 2011.
  5. Ostapyuk S.F., Koshkareva O.A. Strukturnoe modelirovanie vybora i aktualizatsii prioritetnykh napravleniy orientirovannykh fundamental’nykh issledovaniy [Structural Modeling of Choice and Actualization of the Priority Areas in Targeted Fundamental Research]. Mikroekonomika, 2014, no. 4, pp. 71–77.
  6. Tsvetkova L.A., Kurakov F.A., Cherchenko O.V. Otsenki riskov pri vybore napravleniy issledovaniy v kachestve nauchno-tekhnologicheskikh prioritetov na primere tekhnologiy polnogenomnogo sekvenirovaniya [Risk Assessments in Selecting Research Areas as Scientific and Technological Priorities Using the Example of Full Genomic Sequencing]. Ekonomika nauki, 2015, no. 3, pp. 164–174.
  7. Bogachev Yu.S., Rubval’ter D.A., Libkind A.N., Bogachev D.Yu., Libkind I.A., Vasil’eva L.V. Problemy vybora prioritetnykh napravleniy razvitiya rossiyskoy nauki [Problems of Choosing Priority Directions in the Development of Russian Science]. Vlast’, 2014, no. 9, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vybora-prioritetnyh-napravleniy-razvitiya-rossiyskoy-nauki.
  8. Fridlyanov V.N., Boychenko V.S. Prioritety v fundamental’nykh issledovaniyakh kak otrazhenie balansa interesov gosudarstva, obshchestva i nauki [Priorities in Fundamental Research as a Reflection of the Balance of Interests of the State, Society and Science]. Vestnik Rossiyskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda, 2015, no. 3(80).
Следить за новостями ИНЭС: